Ženy ve vědě – jak je na tom Česko?

Masarykova univerzita, a tedy i naše fakulta, v současnosti pracují na sběru dat v rámci výzkumu ohledně postavení vědkyň zde působících. Uvědomujeme si že, gender je oblast, kde je stále co zlepšovat. Informace ze zatím poslední zveřejněné Monitorovací zprávy Národního kontaktního centra – gender a věda za rok 2017, zkoumající postavení vědkyň v Česku, nám napovídají, na jaké oblasti je přínosné se v otázce genderu zaměřit.

Na co se v oblasti gender zaměřit? 

V roce 2017 pracovalo ve výzkumu a vývoji celkem 107 733 osob (tj. 69 736 plných úvazků – FTE), z toho jen 32 576 žen. 

Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. se věnuje například kvalitativní teorii nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic (ilustrační foto). Foto: Antonín Reňák

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá. 

  • Muži mají ve všech profesích výzkumu a vývoje převahu a jejich zastoupení stoupá. 
  • Zastoupení žen mezi výzkumníky klesá, hodnoty z let 2016 a 2017 byly nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. 
  • V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k nejnižším ze všech zemí EU.

Zastoupení žen v Mgr. studiu spíše stagnuje, v doktorském studiu stoupá. 

  • Zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia v průběhu posledních 10–11 let spíše stagnuje (v roce 2017 na úrovni téměř 60 %). 
  • Mezi studujícími na doktorském stupni má vzestupný trend (v současnosti 45 %). Tento stav však dlouhodobě nemá vliv na situaci ve výzkumu samotném. 

Propad v zastoupení žen po dokončení doktorského studia 

Jaké je zastoupení žen v technických a přírodovědných oborech? V ČR působí v: 

Genderová rovnost se vyplácí 

Prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc., Emeritní profesorka genetiky na Ústavu experimentální biologie PřF MU. Bývalá proděkanka a vedoucí Katedry genetiky a molekulární biologie, vedoucí Pracoviště Výzkumu genomu a krátce vedoucí Katedry mikrobiologie a ředitelka Mendelova muzea (ilustrační foto).  Foto: David Baláš

Fakulta se v akčním plánu projektu HR Award zavázala věnovat pozornost otázkám postavení žen ve vědě a implementovat opatření vedoucí ke zlepšení situace, a to s vědomím pozitiv, která to dle Report on Monitoring of ERA Priority 4 Implementation, 2019 přináší: 

  • Existuje pozitivní korelace mezi indexem inovačního potenciálu, indikátorem excelence a indexem genderové rovnosti.
  • Existuje pozitivní korelace mezi podílem výzkumných organizací s plánem genderové rovnosti a indikátorem inovačního potenciálu a indikátorem excelence.
  • Index genderové rovnosti silně pozitivně koreluje s podílem výzkumných organizací, které mají plány genderové rovnosti a se zastoupením žen v rozhodovacích orgánech výzkumných organizací.

 Zdroj: Report on Monitoring of ERA Priority 4 Implementation, 2019.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.